สถาบัน กศน.ภาคกลาง


🔍 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ขอให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อตามประกาศการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 เสนอประวัติและผลงานไปยังหน่วยคัดเลือก

ประชาสัมพันธ์คัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตร "เทคนิคการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัย งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดราชบุรี ฉบับที่ 2