ที่ ชื่องานวิจัย ประเภทงานวิจัย              หน่วยงาน/ผู้วิจัย                   
1 การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี วิจัยพัฒนา เกศินี ศรีสาธร