นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

-ร่าง-
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565