กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางพรปวีณ์ แสนอินทร์
ครู 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ข้าราชการครู

นางสาวอารีญา เทศยิ้ม
ครู

นางสาวศิวพร ยศบรรดาศักดิ์
ครู
พนักงานราชการ

นางสาวณิชกมล สมพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายพลวัฒน์ ลดาลลิตสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุพัตรา ทองงาม
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวณภัทร เทียมถม
นักวิชาการศึกษา

นางสาวมนตรา ศรีพิมลปาณี
นักวิชาการพัสดุ
 

นายมนตรี แสงทอง
พนักงานขับรถยนต์

นายอนุชา ประสานไทย
พนักงานขับรถยนต์

นายทวีพร พิทยากูล
ยามรักษาความปลอดภัย


ยามรักษาความปลอดภัย

นางพิศวง จันทร์เกิด
คนสวน

นายพงษ์ศักดิ์ เม่งทอง
คนสวน