กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางพรปวีณ์ แสนอินทร์
ครู 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ข้าราชการครู

นางสาวอารีญา เทศยิ้ม
ครู

นางสาวศิวพร ยศบรรดาศักดิ์
ครู
พนักงานราชการ

นางสาวณิชกมล สมพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางนัยนา วรรณศิลป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุพัตรา ทองงาม
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวชลิศรา ขำสุนทร
นักวิชาการศึกษา

นางสาวมนตรา ศรีพิมลปาณี
นักวิชาการพัสดุ
 

นายมนตรี แสงทอง
พนักงานขับรถยนต์

นายประสาร โพธิ์มั่น
พนักงานขับรถยนต์

นายทวีพร พิทยากูล
ยามรักษาความปลอดภัย

นายวัชระ ศิลปชัย
ยามรักษาความปลอดภัย

นายดอกรัก จันทร์เกิด
คนสวน

นายพงษ์ศักดิ์ เม่งทอง
คนสวน