กลุ่มงานพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัย

นางสาวปิยะพร ทองสุข
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัย

ข้าราชการครู


นางสาวกาญจนาวดี หงษ์ทอง
ครู