กลุ่มงานพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นางสาวกัณฐมณี ศรีสุวรรณ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

ข้าราชการครู

นางสาวลลิดา ตู้ปิ่นเพชร
ครู

นางสาวปิยะนุช ศรนุวัตร
ครู

             

นางสาวกิ่งกาญจน์ ชงกุล
ครูผู้ช่วย

 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวจรัญญา บัวภู 

เจ้าหน้าที่วัดผล

นางสาวปาลิตา ปัทวิง
เจ้าหน้าที่วัดผล