กลุ่มงานพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นางสาวกัณฐมณี ศรีสุวรรณ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

ข้าราชการครู

นางสาวลลิดา ตู้ปิ่นเพชร
ครู

นางสาวปิยะนุช ศรนุวัตร
ครู

             

นางสาวชลิดา ตรีอัครเบญจกุล
ครูผู้ช่วย

 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวณภัทร เทียมถม
เจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล

นางสาวปาลิตา ปัทวิง
เจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล