กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษา

นางสาวอัญชิษฐา สุขกาย
ครู 
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษา

พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวศิรินทราภรณ์ บุญจันทร์
นักวิชาการศึกษา