กลุ่มงานยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการศึกษา

นางสาวอัญชิษฐา สุขกาย
ครู 
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการศึกษา

ข้าราชการครู


นายรัฐศาสตร์ สุขสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวศิรินทราภรณ์ บุญจันทร์
นักวิชาการศึกษา