กลุ่มงานส่งเสริมปฏิบัติการ

นางสาวอรุณโรจน์ ทองงาม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมปฏิบัติการ

ข้าราชการครู


นางสาวญาณภัทร รีวรรณ
ครู