กลุ่มงานเทคโนโลยีและดิจิทัลทางการศึกษา

นางสาวปิยะนุช ศรนุวัตร
ครู
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและดิจิทัลทางการศึกษา

ข้าราชการครู


นางสาวชลิดา ตรีอัครเบญจกุล
ครูผู้ช่วย