ทำเนียบผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง

ลำดับ รายนาม ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายอรุณ สิทธิพาที 2520 - ก.ย. 2526
2 นายวีระ นวพันธุ์ 1 ต.ค. 2526 – 1 เม.ย. 2530
3 นายชิต ชิตชูตระกูล (รก.) 1 เม.ย. 2530 - 30 ก.ย. 2530
4 นายประสาน ปิ่นกุมภีร์ 1 ต.ค. 2530 – 30 ก.ย. 2531
5 นายเรวัฒน์ สุธรรม   1 ต.ค. 2531 - 30 ก.ย. 2534
6 นางสาวสุมาลย์ กุศลสารทูล 1 ต.ค. 2534 - 30 ก.ย. 2536
7 นางปรียานุช จริยวิทยานนท์ 1 ต.ค. 2536 - 30 ก.ย. 2537
8   ว่าที่ ร.ต.สิน รองโสภา 1 ต.ค. 2537 - 6 พ.ย. 2546
9 นายชีวิต อุจวาที 7 พ.ย. 2546 - 30 ก.ย. 2548
10 นายชลทิตย์ เอี่ยมสําอางค์ 9 พ.ย. 2548 - 3 มี.ค. 2551ทำเนียบผู้บริหารสถาบัน กศน.ภาคกลาง

ลำดับ รายนาม ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายชลทิตย์ เอี่ยมสําอางค์ 4 มี.ค. 2551 - 10 ต.ค. 2552
2 ว่าที่ ร.ต.อัมพร มากเพชร 11 ต.ค. 2552 – 30 ก.ย. 2554
3 นายวิมล ชาญชนบท 18 พ.ย. 2554 – 30 ก.ย. 2562
4 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ 23 ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน