ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

     สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง ชื่อเดิมคือ“ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง”จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการศึกษานอกโรงเรียนประจำภาค พ.ศ.2519 ซึ่งระเบียบดังกล่าวระบุว่า “การจัดตั้งและเลิกล้มศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำภาคให้จัดทำโดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ”กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศลงวันที่ 5 มกราคม 2520จัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำภาคกลางขึ้น และกำหนดให้ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี มีฐานะเป็นสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงถือว่าวันที่ 5 มกราคม 2520 เป็นวันกำเนิดของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำภาคกลาง

     ต่อมาได้มีการจัดตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียนขึ้น เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2522 และโอนบรรดากิจการทรัพย์สิน หนี้สิน ข้าราชการ ลูกจ้างและเงิน งบประมาณของกรมสามัญศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกองการศึกษาผู้ใหญ่และสำนักโครงการพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนไปเป็นของกรมการศึกษานอกโรงเรียน ดังนั้นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำภาคกลางจึงเปลี่ยนสังกัดจากกรมสามัญศึกษามาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการต่อมาได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 24 เมษายน 2523 เปลี่ยนชื่อศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำภาคกลาง เป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง

       ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง (สถาบัน กศน.ภาคกลาง) ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 โดยมีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นหน่วยงานกลาง