วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคกลาง ได้รับ
มอบหมายจากนายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคกลาง นำคณะนิเทศติดตาม เยี่ยมชมสนามสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรับทราบปัญหาและ

ข้อเสนอแนะในการจัดทำข้อสอบ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดสระบุรี