นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง มอบหมายกลุ่มงานพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัย สถาบัน กศน.ภาคกลาง นำโดย นางสาวปิยะพร ทองสุข (ครูชำนาญการ) นางสาวกาญจนาวดี หงษ์ทอง (ครู) เข้าร่วมประชุมร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน. เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการอ่านและการเรียนรู้ เพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมและการลืมหนังสือในผู้สูงอายุของบ้านหนังสือชุมชน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ตามนโยบายการป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.