วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มงานพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัย นําโดย นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี
รองผู้อํานวยการสถาบัน กศน. ภาคกลาง และคณะ ลงพื้นที่นิเทศติดตามห้องสมุดประชาชนจังหวัด ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน.5 ภูมิภาค เป็น (Co-Learning Space) ประจําปีงบประมาณ 2565
ณ ห้องสมุด กศน.เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร