วันที่ 5 มีนาคม 2565 นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคกลาง ได้รับมอบหมาย
จากนายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคกลาง นำคณะนิเทศติดตาม เยี่ยมชมสนามสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2564 เพื่อรับทราบปัญหาและให้ข้อเสนอแนะแก่ กศน. ตำบลยางน้ำกลัดใต้ ณ สนามสอบ อบต. ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี