วันที่ 5 มีนาคม 2565 นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคกลาง ได้รับมอบหมาย
จากนายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคกลาง นำคณะนิเทศติดตาม เยี่ยมชมสนามสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2564 เพื่อรับทราบปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ ณ สนามสอบ กศน. ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี