นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคกลางได้เข้าเยี่ยมชมโครงการประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 16 มีนาคม 2565