วันที่ 26 มี.ค. 65 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคกลาง มอบหมายให้ นางสาวปิยะนุช ศรนุวัตร และนางสาวชลิดา ตรีอัครเบญจกุล เข้าร่วมรายงานผลการนำความรู้ไปปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ของสถาบัน กศน.ภาคกลาง ในการนี้ติดตามประเมินผลโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน กศน. และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี