วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อํานวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย นางสาวกัณฐมณี ศรีสุวรรณ์, นางสาวลลิดา ตู้ปิ่นเพชร, นางสาวปิยะนุช ศรนุวัตร และนางสาวปาลิตา ปัทวิง เข้าร่วมการประชุมจัดทําเล่มรายงานการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และพิจารณาแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2565 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 สำนักงาน กศน.