กลุ่มงานยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการศึกษา สถาบัน กศน.ภาคกลาง นําโดย นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อํานวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูอาสามัคร กศน. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับภาคกลาง ประจําปี 2565 ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2565 ณ ผึ้งหวานรีสอร์ท แอนด์ สปา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ครูอาสาสมัคร กศน. ให้มีความรู้และทักษะวิธีการทํางานทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี ยกระดับการจัดการศึกษานอกระบบให้มีความเหมาะสม และพัฒนาคุณภาพของบุคลากร ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้กับผู้เข้าอบรมฯ ประกอบด้วย ดร.ปาน กิมปี , ดร.อุษา เทียนทอง และวิทยากรกระบวนการกลุ่ม นายเกษม บาตรโพธิ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอพิมาย และคณะ