วันที่ 18 กันยายน 2565 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคกลาง ได้มอบหมายให้นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคกลางและคณะ นิเทศติดตามสนามสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดทำข้อสอบของ กศน.อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา