นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง เป็นประธานในการกล่าว เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพัฒนางาน (PA) และการบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ ด้านการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการพัฒนางาน (PA) โดยมีผู้เข้ารับ การอบรมเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จัดโดยสถาบัน กศน.ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. ถึง 2 พ.ย. 2565 ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา