นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำโดยนางสาวกัณฐมณี ศรีสุววรณ์ ครูชำนาญการพิเศษและคณะ เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์และสรุปผลคะแนนการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งจัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ สำนักงาน กศน. โดยมีนายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุม ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเบลล่า บี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี