วันที่ 4 มีนาคม 2566 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคกลาง นิเทศติดตามสนามสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดทำข้อสอบของ กศน.อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ณ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี >>คลิกรูปภาพเพิ่มเติม<<