กลุ่มงานเทคโนโลยีและดิจิทัลทางการศึกษา สถาบัน กศน.ภาคกลาง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในวันที่ ๑๗ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สถาบัน กศน.ภาคกลาง โดยมี ดร.วิมล ชาญชนบท ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง เป็นประธาน มีบุคลากร สถาบัน กศน.ภาคกลางเข้าร่วมการประชุม และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี