วันที่ ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ สถาบัน กศน.ภาคกลาง จัดโครงการพัฒนาครู กศน.ด้านเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์สปา ชะอำ เพชรบุรี
มีวุัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ รู้วิธีการค้นหาสื่อ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และสามารถแนะนำแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพแก่ผู้เรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครู กศน.ตำบลในเขตภาคกลาง จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน 

รูปภาพเพิ่มเติม https://goo.gl/dQMuer