วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 กลุ่มงานส่งเสริมปฏิบัติการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง ดำเนินการจัดโครงการอบรมวิทยากรผู้สอนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพผู้สอน ให้กับวิทยากรผู้สอนการศึกษาต่อเนื่องของสำนักงาน กศน./กทม. ในเขตภาคกลาง โดยมีนางสาวณัฐภัสสร แดงมณี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด - ปิดโครงการฯ พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าอบรม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสุนันทา โนรีสุวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธาราม และ นางสาวอุษณี โพธเดชขจร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน. เป็นวิทยากรให้ความรู้


รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/open…