โครงการอบรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC รุ่นที่ 1

วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562

โรงแรมสองพันบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี

 

ภาพกิจกรรม Click