โครงการอบรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

(Professional Learning Community : PLC) เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน (รุ่นที่2)

วันที่ 10 - 11 กันยายน 2562 

ณ โรงแรมชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

Click ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด