ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคกลาง ตรวจ ติดตาม การทำงานของบุคลากร และมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาคาร   สถานที่รวมไปถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาด สวยงาม