วันที่ 18 สิงหาคม 2563
นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคกลาง วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการเขียนงานวิชาการ

ในการนี้ นางนฤมล อันตะริกานนท์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง

เทคนิคการนิเทศภายในสถานศึกษา

ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบัน กศน.ภาคกลาง

คลิกดูภาพกิจกรรม shorturl.at/biW18