วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการอบรมการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ ครู กศน. รวมถึงบรรยายพิเศษ ในการนี้ นายธนัญชัย จุ้ยมี นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กศน.จังหวัดเพชรบุรี และนายโกสินทร์ จินดานุช บรรณารักษ์ปฏิบัติการ กศน.อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติ

เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติในหัวข้อเรื่อง Google Apps for Education (Google Form) และ การออกแบบใบประกาศ/เกียรติบัตร

ออนไลน์ ณ ห้องประชุม สถาบัน กศน.ภาคกลาง
 

คลิกดูภาพกิจกรรม shorturl.at/kFGVW