วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคกลาง และ นายบุญฤทธิ์ วิริยานุภาพพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ เดินทางไปรับฟังการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงพื้นที (ศศช.) กศน.อำเภอหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้เป็นข้อมูลแนวทางในการกำหนดยุทธศาสคร์ พัฒนา (ศศช.) ระดับภาคกลาง

Click ดูภาพประกอบ