นที่ 30 ตุลาคม 2563 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคกลาง และ นายบุญฤทธิ์ วิริยานุภาพพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ ลงพื้นที่ประชุมรับทราบข้อมูลจากครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยข้อมูลดังกล่าวจะใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ การจัดกิจกรรม กศน. ใน ศศช.ระดับภาคกลางต่อไป

Click ดูภาพประกอบ