วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคกลาง และ นายบุญฤทธิ์ วิริยานุภาพพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ เดินทางลงพื้นที่ กศน.จังหวัดกาญจนบุรี รับฟังสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนจากผู้นำชุมชนในพื้นที่เขตให้บริการ ศศช.บ้านไกรเกรียง อ.ศรีสวัสดิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพัฒนายุทธศาสตร์ จัดการศึกษาบนพื้นที่สูงระดับภาคกลาง

Click ดูภาพประกอบ