วันที่ 14 - 16 กันยายน 2564 สถาบัน กศน.ภาคกลาง จัดอบรมพัฒนาข้าราชการครู หลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน สังกัดสำนักงาน กศน. เทคนิคการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คุรุพัฒนา) ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google meet โดยมี นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง เป็นประธานเปิดและปิดการอบรม และได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคกลาง และ อาจารย์นฤมล อันตะริกานนท์ ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรการอบรม

 

ภาพกิจกรรม