นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง มอบหมายกลุ่มงานพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัย สถาบัน กศน.ภาคกลาง นำโดย นางสาวปิยะพร ทองสุข (ครูชำนาญการ) นางสาวกาญจนาวดี หงษ์ทอง (ครู) และนางสาวศิวพร ยศบรรดาศักดิ์ (ครู) เข้าร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co - Learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบ Line Meeting วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้รับผิดชอบงานอัธยาศัยของสถาบัน กศน.ภาค ทั้ง 5 ภาค ซึ่งจัดประชุมโดย สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (สพร.)

Mr.Varavut Payakkapong, a director of Central NFE delegated Informal Education Development Division which led by Miss Piyaporn Thongsuk, Miss Kanchanawadee Hongthong and Miss Siwaporn Yotbandasak to participate in the “Co - Learning Space Project” meeting for the fiscal year 2022. All participants are in charge of Informal Education projects from 5 Regional Institutes for Non-formal and Informal Education. This meeting was held by Learning Innovation Promotion and Development Institute on November 3rd, 2021 through Line Meeting.