นางสาวกัณฐมณี ศรีสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้นำแนวคิด กิจกรรม 5 ส. มาปฏิบัติ โดยมอบหมายให้บุคลากรในกลุ่มงาน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม ในวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคาร 12 สถาบัน กศน.ภาคกลาง ดังนี้
- สะสาง แยกของที่จำเป็นกับของที่ไม่จำเป็น
- สะดวก จัดวางของที่จำเป็นต้องใช้ให้เป็นระเบียบ
- สะอาด ทำความสะอาดสถานที่ สิ่งของและอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ
- สุขลักษณะ รักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ
- สร้างนิสัย รักษาและปฏิบัติ 5 ส. จนเป็นนิสัย
Miss Kantamanee Srisuwan (Chief of Lifelong Learning Development Division) assigned the teachers and staffs in the division to participate in 5S activity. It was held on November 2nd-4th, 2021 at Building 12, Central NFE. This activity follows 5 steps below;
Seiri or Sort: Keeping necessary items and removing unnecessary
Seiton or Systematize: Putting the necessary items in their place.
Seiso or Sweep: Cleaning everything and keeping it clean daily.
Seiketsu or Standardize: Keeping the workplace well organized
Shitsuke or Self-Discipline: Turning it into a standard behavior.