ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อํานวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง ประชุมจัดทําแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย และจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติ “ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ” โดยมีรองผู้อํานวยการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์นโยบาย เพื่อจัดทําแนวทางการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

On November 8, 2021, Mr. Varavut Payakkapong,a director of Central NFE held the “Guidelines for Driving the Policies, the Focus and the Practices: New Steps, Quality Steps” meeting to discuss and develop institute's plans for 2022 fiscal year. Deputy Director, General Administration Division and Strategy for Education Development Division also participated in this meeting.