กลุ่มงานพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์และสรุปผลการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2564 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคาร 12 สถาบัน กศน.ภาคกลาง โดยมี นางสาวปิยะนุช ศรนุวัตร ครู สถาบัน กศน.ภาคกลาง เป็นวิทยากร

Lifelong Learning Development Division conducted a workshop; “An Analysis of Final Examination (Non-formal Education Curriculum B.E. 2551)”. This workshop was held on November 8th-12th, 2021 at Building 12, Central NFE and instructed by Miss Piyanuch Sornnuwat, a teacher from Central NFE.