นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคกลาง ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร. สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในการประชุม

On November 22nd, 2021, Mr. Varavut Payakkapong, a director of Central NFE participated 3rd meeting of “The Preparation for Children and Youths in Rural Areas Development Conference in 2021” at Khum Phucome Hotel, Muang Chiang Mai, Chiang Mai. The meeting was presided over by Dr. Surasak Insrikrai, ONIE secretary.