วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง มอบหมายให้นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี รองผู้อำนวยการและบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าร่วมพิจารณาแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ สำนักงาน กศน.

On November 24th, 2021, Mr. Varavut Payakkapong, a director of Central NFE delegated Miss Nutpussorn Dangmanee, a deputy director and teachers from Lifelong Learning Development Division to attend a meeting about a FY2022 budget plan for 2/2021. This meeting was held at Banjong Choosakulchart meeting room, ONIE and Dr. Phumiphat Rueanglae, Deputy Secretary-General ONIE presided over it.