วันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2564 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์และสรุปผลคะแนนการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ สำนักงาน กศน.

On November 24th-26th, 2021, Mr. Varavut Payakkapong, a director of Central NFE delegated the teachers from Lifelong Learning Development Division to attend the “1/2021 Final Examination Analysis and Conclusion” meeting. This meeting was held at Banjong Choosakulchart meeting room, ONIE.