ประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน. ทุกแห่ง คัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น

และจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณา

โดยรวบรวมเอกสารและจัดส่งไปยังอีเมล์ change_nfed@nfe.go.th