ประชาสัมพันธ์

ขอให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อตามประกาศการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564

เสนอประวัติและผลงานไปยังหน่วยคัดเลือก ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมตาม QR Code หรือ Click