ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน. จังหวัดสระบุรีจะดำเนินการอบรมหลักสูตร

เพื่อการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องอย่างมืออาชีพสำหรับครู กศน. จำนวน 18 ชั่วโมง

หากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ที่ https://forms.office.com/r/WwC8jU2p5J หรือ Click