ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนารูปแบบการบริหารการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยสำหรับครู กศน.ในเขตภาคกลาง