คู่มือและการปะเมินเทียบระดับการรู้หนังสือ.rar

เผยแพร่เครื่องมือประเมินระดับการเรียนรู้หนังสือไทย ตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗