โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล

ตามหลักการ Human Resources Scorecard"

 

เปิดดูลิ้งค์ click